תנאי שימוש בשירותי מרכזייה בענן מבית אומניטלקום

  1. הגדרות

  "יום עסקים" –  ימים א' עד ה', למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.

  1. תקופת ההתקשרות וסיומה
   1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות תתחיל ממועד חתימת הלקוח על הסכם זה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים באומניטלקום לצורך חיבור הלקוח לשירות, לרבות אישור בקרת אשראי. לאחר קיום האמור, אומניטלקום תודיע ללקוח על המועד הצפוי לתחילת מתן השירות בפועל.
   2. כל צד רשאי להודיע בכל עת על סיום ההתקשרות בהודעה בכתב של 30 יום מראש, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו.
   3. כל צד יהיה רשאי להביא את תקופת התקשרות זו לסיומה המוקדם, מחמת: (1) הפרתו היסודית על-ידי הצד השני, אשר לא תוקנה בתוך 5 ימים ממועד שניתנה עליה הודעה בכתב; ו/או (2) הפרה של צד, שלא תוקנה בתוך 15 ימים מיום שניתנה עליה הודעה בכתב.
   4. התקנת ציוד באתר הלקוח תתבצע בתוך כ-14 ימי עסקים מיום קבלת הזמנת שירות חתומה, אלא אם כן ביקש הלקוח התקנה במועד מאוחר יותר או אם נדחתה ההתקנה בשל סיבה אשר לא בשליטתה של אומניטלקום.
   5. אומניטלקום תשמור את הקלטות השיחות שבוצעו על ידי הלקוח עד 30 יום בלבד מתום תקופת ההסכם או מהמועד שבו יבחר הלקוח להפסיק לשלם בעבור שירות ההקלטות; העברת ההקלטות לידי הלקוח תיעשה לפי דרישת הלקוח בכתב, בתמורה לתשלום בסך של 60 ₪ עבור עד 1G ו- 40 ₪ לכל עד 1G נוסף (כולל אמצעי האחסון). לאחר 30 יום כאמור, ככל שלא ביקש הלקוח לקבל לידיו את ההקלטות – יימחקו ההקלטות.
   6. ניתוק שירות זמני: הלקוח יהיה רשאי לבקש בהודעה בכתב להפסיק את השירות לתקופה של עד שלושה חודשים, פעם אחת בכל 12 חודשים במהלך תקופת ההסכם. תקופת הניתוק תתואם בכתב עם החברה, ועם סיומה יתחדש ההסכם באופן אוטומטי, לרבות ביצוע התשלומים לפיו.
  1. מחירים ותשלומים
   1. מחירן של דקות שיחה יהיה בהתאם למפורט בהצעה שנמסרה ללקוח. מחיר דק' שיחה ליעדים / מספרים מיוחדים, לרבות שירותי פרימיום, יחויבו בנוסף לתעריף שיחה רגיל, גם בתשלום נוסף הנקבע על ידי ספק השירות.
   2. תשלום עבור זמן אוויר מחושב לפי שניה.
   3. כל המחירים הנקובים בהזמנת שירות זו או בהצעה שנמסרה ללקוח אינם כוללים מע"מ אשר יתווסף לכל תשלום לפי הסכם זה, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
   4. מינימום תשלום חודשי: 70 ש"ח.
   5. תנאי תשלום: תשלום בכרטיס אשראי, אחת לחודש.
   6. אם צוינו בהזמנה זו מחירים בערכים דולריים, הם ישולמו בשקלים חדשים, לפי שער הדולר היציג ביום הפקת החשבונית.
   7. מחירן של תוספות, הרחבות ושדרוגים למכשירים או שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנת שירות זו ייקבעו על פי מחירון אומניטלקום ביום הזמנתם.
   8. התשלום עבור רכישת ציוד, ובכלל זה חומרות/תוכנות, יבוצע קודם להגעת הציוד לאתר הלקוח. במידה ולקוח יבקש לעכב מסירת ציוד, החיוב יבוצע לכל המאוחר תוך 14 יום מעת הגעת הציוד לחברת אומניטלקום.
   9. קריאת שירות לצורך התקנת הגדרות ייעודיות תחויב לפי שעות עבודת הטכנאי בפועל.
  1. אומניטלקום רשאית לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בהודעה ללקוח, לרבות בשל שינויים במדד המחירים לצרכן, שינויים בשער החליפין של מט"ח, עליה בעלויות השירותים ושינויים במחיריו של בעל רישיון אחר.
  2. בגין כל איחור בתשלום חשבון יחויב הלקוח בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים כשיעורם בחוק, עד למועד התשלום בפועל.
  1. תשתית וציוד קצה
   1. כל העלויות הקשורות ברכיבי התשתית הנדרשים (לרבות הקישור לרשת האינטרנט) הינן בנפרד ועל חשבון הלקוח.
   2. מוסכם בין הצדדים כי הזמנת השירות והמחירים הקבועים בה, אינם כוללים את התמורה המגיעה לאומניטלקום, או למי מטעמה, בעד רכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית או כל חלק מהם או בעד רכישת ציוד הקצה להתקנה באתר הלקוח. האמור לעיל, יתבסס על הצעת מחיר נפרדת לרכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית ו/או ציוד הקצה, בהתאם לצרכי הלקוח. הלקוח יהיה אחראי לקיומם של כל התנאים הנדרשים לצורך התקנת הציוד, לרבות מקום, נקודת חשמל, נקודת רשת (לצורך חיבור לאינטרנט) וכד'.
   3. בגין מתן שירות תיקון תקלות בנסיבות בהן לא חלה על אומניטלקום האחריות לתיקונן, יחויב הלקוח בעלות שעת טכנאי על פי מחירון אומניטלקום ובהתאם לשעות הטכנאי שנדרשו לתיקון התקלה.
   4. מובהר כי אומניטלקום רשאית לספק את שירות תיקון התקלות, ביצוע ההתקנות ומתן ההדרכות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה.
   5. אומניטלקום תפעל לטיפול בקריאת שירות אשר הוזמנה מטעם איש הקשר המוסמך מטעמו של הלקוח לצורך דיווח ופתיחת קריאת שרות בגין תקלה, ואשר פרטיו רשומים בהזמנת השירות.
   6. אומניטלקום לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים ו/או עלויות שייגרמו במקרה של גניבת מכשירי ו/או שיחות טלפון מאתר הלקוח ו/או בכניסה מרחוק, גניבת פרטי כניסה למערכת ו/או גניבת שיחות מאפליקציות שמותקנות על מחשבים, טבלטים, טלפונים סלולריים וכו' של הלקוח. בכל מקרה של גניבת שיחות, הלקוח הוא זה שיישא במלוא התשלום בגין השיחות.
   7. הובהר ללקוח שבמקרה של תקלה ו/או נפילת רשת האינטרנט באתר הלקוח (ו/או במקטע תשתית רלוונטי אחר), מערכת הטלפוניה תפסיק לעבוד עד לתיקון התקלה ברשת האינטרנט.
  1. דרישות תאימות תשתית הלקוח
   1. עבור כל שיחה במקביל נדרש רוחב פס מינימלי של לפחות kbs 55 סימטרי.
   2. נקודת רשת (RJ-45) ונקודת חשמל פעילות בכל עמדה.
   3. ידוע ללקוח כי אי תאימות של דרישות התשתית עלולה לפגוע בשירות ו/או באיכות השירות.
  1. אחריות
   1. השירות ואפשרות השימוש בו תלויים, בין היתר, בזמינות ותקינות של ציוד התקשורת והתשתית של הלקוח ושל צדדים שלישיים וכן ברשתות תקשורת של מפעילים וספקים אחרים, כמו גם בתקינות רשת החשמל בחצרי הלקוח. אומניטלקום אינה ולא תהיה אחראית לתקלה ו/או כשל באספקת השירות מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה המלאה והבלעדית של אומניטלקום.
  1. על אף שאומניטלקום משקיעה מאמצים ומשאבים בשירות ההקלטות, אין באפשרותה להתחייב כי שירות הקלטת השיחות יפעל ללא דופי, ואינה מתחייבת כי ניתן יהיה לאתר כל שיחה שבוצעה במערכת ההקלטות, הן בשל קושי באיתור והן מסיבות טכניות אחרות; לפיכך, הלקוח מאשר כי לא תהיה לא טענה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות הדין בשל היות השיחות מוקלטות על ידי המערכת.
  2. אומניטלקום לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים כלשהם שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן מידע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ו/או כל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או נזקים שיגרמו כתוצאה מנסיבות של כוח עליון. אחריותה של אומניטלקום לנזקים ישירים בקשר עם ו/או כתוצאה מהשירות, תהא מוגבלת לסך התשלומים ששולמו בפועל על ידי הלקוח לאומניטלקום בגין אספקת השירות, בשני (2) החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה. הגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
  1. שירות אומניטלקום

  מוקדי השירות והתמיכה של אומניטלקום עומדים לרשות הלקוח למתן שירות תמיכה טלפוני ופועלים על מנת להיענות לקריאות שירות של הלקוח בהתאם לזמני השירות ולרמת השירות שלהלן:

  • מענה טלפוני בימים א' עד ה' – בין השעות 09:00 ועד 24:00 (למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון).
  • זמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה משביתה יהיה עד 5 שעות מפתיחת הקריאה.
  • לתחילת טיפול בתקלה אחרת יהיה עד 24 שעות מפתיחת הקריאה.

  ליצירת קשר ופתיחת קריאת שירות יש להתקשר למספר : 03-7222224 או באמצעות דואר אלקטרוני ל – support@omnitelecom.co.il

  1. שונות
   1. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהזמנת שירות זו או חלקה יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפה המחייב של הזמנת השירות או של תנאי אחר בה.
   2. ידוע ללקוח כי מס' הטלפון שיועמדו על ידי אומני טלקום לצורך מתן השירות הנם מספרים שהוקצו לה על ידי מפעילי תקשורת אחרים. השימוש במספרים אלה ייעשה אך ורק במהלך תקופת ההסכם ולצורך מתן השירות ואין ולא תהיה ללקוח כל זכות מכל מין וסוג בקשר עם המספרים, במהלך תקופת ההסכם ו/או לאחריה.
   3. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהשימוש בפורטל המשתמשים (ממשק המשתמשים) האינטרנטי יעשה על אחריותו הבלעדית. אומניטלקום לא תישא בכל אחריות לשימוש שכזה. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע כי שימוש בממשק שאינו עולה בקנה אחד עם ההגדרות המפורשות שניתנו לו עלול לבטל הגעת שיחות ליעדיהן או למנוע ממנו להוציא שיחות, ו/או לגרום לבעיה/תקלה אחרת במערכת הטלפוניה שלו. הלקוח מבין ומאשר כי גישה לפורטל תאפשר גישה לנתוני שיחות שלו, האזנה להקלטותיהן ועוד ולפיכך עליו לשמור על השם והסיסמא שלו בסודיות מלאה.
   4. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר לבצע פעולות המהוות הונאה ו/או שימוש לרעה (abuse) ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין.
  1. השירות מיועד אך ורק לשימוש של הלקוח. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את התחייבויותיו ו/או זכויותיו לפי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת אישור אומניטלקום, מראש ובכתב. כמו כן, הלקוח מתחייב כי לא יאפשר לאחר לעשות שימוש בשירות, בתמורה (re-sell) או שלא בתמורה, במישרין ו/או בעקיפין, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה של אומניטלקום מראש ובכתב ובתנאים שתקבע.
  2. אומניטלקום תהיה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון וללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח, וכן להעביר לצד שלישי את אמצעי התשלום שמסר הלקוח, לרבות במסגרת מכירת פעילות של אומניטלקום ו/או מיזוגה. למען הסר ספק, יובהר כי בהעברה כאמור, מסכים הלקוח כי ימסרו לאחר כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי אומניטלקום בקשר עם אספקת השירות ללקוח.
  3. הלקוח לא יהיה רשאי לקזז ו/או להפחית סכום כלשהו, מהתשלומים שהוא חייב בהם לפי הסכם זה.
  4. אומניטלקום תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות ו את תנאי השימוש בשירות בהודעה בכתב ללקוח של 30 יום מראש. השינוי ייחשב כחלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים. מובהר כי הלקוח יהיה רשאי במקרה כאמור להודיע על רצונו להפסיק את ההתקשרות, בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל.
  5. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה, ביצועו, פרשנותו ו/או בכל עניין אחר הנוגע להסכם זה.
  6. בחתימה על הצעת מחיר זאת הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש הכלליים של שירותי אומניטלקום.
  7. ההצעה בתוקף ל-30 יום.
  8. ט.ל.ח

   

צור קשר

מעוניינים לקבל מידע נוסף על השירותים שלנו? מעוניינים בהצעת מחיר או שיחת ייעוץ? נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. אנא מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.

7775 575 3(0) 972+

5554 575 3(0) 972+

7775 575 3(0) 972+

5554 575 3(0) 972+